Διαγνωστικά βιοσυντονισμού

Διαγνωστικά βιοσυντονισμού

One system, which is beginning to grow in popularity among doctors and dentists, is a device known as the VEGA EXPERT bioresonance measuring device.

The VEGA is a resonance bio-regulatory technique known as Vegetative Reflex test that was developed in Germany by Dr. Helmut Schimmel. Its origin comes from Electro-acupuncture according to Dr. Voll (EAV). It is a diagnose system to measure the electrical power of the acupuncture points.

The VEGA comes with a hand-held electrical probe which the physician presses against the individual acupoint of interest. The patient holds a brass tube in one hand, which is connected by a wire to the VEGA Machine. By holding this tube, the patient permits a completed electrical circuit to occur when the metal-tipped probe touches the acupoint. The probe relays micro voltage electrical information from the acupoints to the VEGA Machine, where it is displayed on a type of voltmeter readout.

Certain levels of electrical norms for the acupoints have been established by Voll’s previous research. The electrical voltage level for a particular acupoint reflects the energy level of its meridian associated organ(s). The direction of electrical deviation from the norm can have important implications about the nature of the underlying problem in a particular meridian. For instance, an acupoint voltage that is lower than normal may be caused by degenerative disease within an organ system or by conditions which produce a low general vitality. Conversely, higher than normal acupoint voltage readings can be indicative of an underlying inflammatory process.

The VEGA Machine allows one to carry out an energetic inventory of the functions of the different organs in a very detailed fashion. The energetic information may be in the form of too little or too much meridian electrical energy. This first step may give a clue as to the presence of degeneration or inflammation in the organ in question.

WHAT IS THE SIGNIFICANCE OF THE VEGA TEST?

The Vegetative Reflex Test (VRT) represents an advanced development of the “Electroacupuncture according to Voll” (EAV) concept. It features a combination of electronic measurements of skin resistance on specific energy meridian points that disclose vital health information through vegetative (autonomic) reflexes and resonances.

When all conventional diagnostic tests (physical and biochemical) reveal no clues to the cause of a patient’s complaints, the disorders are most likely functional in nature rather than morphological. The VRT reveals about 80% of the otherwise undiagnosable cases of migraines, backaches, exhaustion, sleep disturbance, etc.

When conventional examination cannot fully or correctly explain the patient’s complaints, the VRT is highly indicative. It is superbly suited for the diagnosis of functional ailments and of clinically obscure, sub-clinical disorders. These make up about 20% of all indications.

In severe clinical cases with perplexing differential diagnosis, the VRT can be of decisive help. It can lead to wide-ranging diagnostic discoveries of utmost significance.

The VRT is not, and cannot be, a substitute for conventional diagnostic procedures whenever they are indicated. Experienced physicians face the dilemma off and on.

Up-to-date experience shows that the VRT achieves the greatest rate of diagnostic success in cases of functional disturbances. This is presumably due to the physical basis of the VRT, a diagnostic system that utilizes the phenomenon of biological resonance.

70% of patients in an average daily practice suffer from functional disorders manifested as chronic diseases. Conventionally, they are treated with chemotherapeutics. Functional disturbances cannot be confirmed by conventional diagnostics.

30-40% of conventional laboratory tests for patients with functional ailments yield negative results (nothing of significance is revealed). This often seems to be a justification for psychotherapeutic intervention. This, in most cases, is not productive.

Such diagnostic shortcomings of conventional medicine, results in needless suffering, with waste of time and money.

The VRT, which is subjective, is only as good as the clinician in charge. In the hands of a knowledgeable and experienced physician it can be of tremendous help to the patient.

The indications for VRT diagnostics apply to chronically ill patients with functional and subclinical disturbances. Attempting to corroborate VRT findings with conventional diagnostics would make as little sense as trying to detect sound waves with optical instruments. Functional disturbances initially are neither chemical nor morphological.

In Functional Medicine the VRT represents an important diagnostic method within the entire spectrum of diagnostic modalities.

The VEGA Machine is capable of going beyond the diagnosis of energetic imbalance levels in particular systems. It is frequently capable of finding the actual causes of the energetic dysfunction, as well as potential cures for the disorders. The manner in which the VEGA Machine is able to carry out this type of analysis is a function of biological resonance.

WHAT IS RESONANCE?

Resonance is a phenomenon which occurs throughout nature. At the level of the atom, we know that electrons whirl about the nucleus in certain energetically defined orbits. In order to move an electron from a lower to a higher orbit, a quantum of energy with very special frequency characteristics is required. An electron will only accept energy of the appropriate frequency to move from one energy level to another. If the electron falls from the higher to the lower orbit, it will radiate energy of that very same frequency. This required atomic frequency is referred to as the “resonant frequency.”

The phenomenon of resonance is the principle behind the imaging systems of MRI and EMR scanning. Atoms and molecules have special resonant frequencies that will only be excited by energies of very precise vibratory characteristics. For instance, the singer who is able to shatter a wine glass by delivering a high amplitude note does so by singing in the precise resonant frequency of the glass.

Another definition of resonance has to do with the phenomenon of energy exchanged between tuned oscillators. Let us use as an example two perfectly tuned Stradivarius violins placed at opposite ends of a small room. If we pluck the E string of one violin, a careful observer will notice that the sister violin’s E string will also begin to vibrate and “sing” in harmony. The reason that this occurs is because the E strings of the violins are carefully tuned and responsive to a particular frequency. The E strings can accept energy in the E frequency because that is their resonant frequency. The E strings of the violins are like the electrons of the atoms. They will vibrate at a new energy level only if they are exposed to energy of their reflection of the level of functioning of the immune system.

ENERGY IMBALANCES IN THE BODY

From an energetic standpoint, the human body, when weakened or shifted from equilibrium, oscillates at a different and less harmonious frequency than when healthy. This abnormal frequency reflects a general state of cellular energetic imbalance within the physical body. When a weakened individual is unable to shift his/her energetic mode to the needed frequency (which allows their immune system to properly defend the body), a certain amount of subtle energetic help may be needed. If this same individual is supplied with a dose of the needed energetic frequency, it allows the cellular bioenergetic systems to resonate in the proper vibrational mode, thereby throwing off the toxicities of the illness.

This frequency-specific subtle-energy boost allows the physical body and associated bioenergy systems to return to a new level of homeostasis. Providing this needed subtle-energy boost through choosing the right homeopathic remedy is one of the key concepts of homeopathic practice. Another way of providing this subtle-energy boost is by using bioresonance therapy, using machines such as the VEGA SELECT and the BICOM. Using BACH Flower remedies, as well as Rife technologies are other ways of returning the body to a level of homeostasis.

HOW DOES THE VEGA MACHINE WORK?

Attached to the VEGA Machine is a small, metallic platform (sometimes called a honeycomb) in which cylindrical holes have been drilled. Each hole can hold a small ampule of medication or food to be tested. This metallic table is attached to the VEGA system. EAV researchers have discovered that any substance placed upon the metallic table becomes part of the energetic circuit of the VEGA Machine. When the EAV practitioner first touches the probe to the acupoints for energetic reading analysis, he or she does so with nothing on the metallic accessory table in order to examine baseline meridian conditions. Once the initial electrical readings have been taken, the absolute level of microvoltage on the meter tells the practitioner if the acupoint and associated meridian are electrically normal or in a state of energetic imbalance.

If the acupoint is found to be out of balance, the practitioner may then place various homeopathic remedies upon the electrical accessory table in order to observe the changes in the acupoint electrical readout. Any substance that is placed upon the metallic table becomes part of the energetic circuit. It is believed that certain aspects of the remedy’s subtle energetic patterns are conducted over electrical wires, in a fashion similar to electricity. For most remedies placed in the energetic circuit, additional acupoint electrical readings will reveal no significant changes from the initial measurement. However, when a remedy is placed on the metallic table which matches the frequency of the energetic imbalance of the patient, a resonance effect occurs, and a significant change in the acupoint reading is observed.

Utilizing the VEGA Machine, the patient is linked through his/her acupoint meridian interface with the needed subtle energetic frequency. A resonance effect occurs between the patient and the circuitry. In the case of the VEGA Machine, individual frequencies are tested one at a time by placing a small portion of substance of a particular subtle energetic frequency into the circuit – the patient is exposed to a particular energetic frequency. The only energetic frequency which has diagnostic significance is one which resonates with a relevant biological frequency of the organism being tested. The VEGA will measure variation in electrical outputs on a voltmeter readout from an acupuncture point.

WHAT CAN BE MEASURED ON THE VEGA?

It was mentioned earlier that the VEGA Machine was capable of demonstrating the causes of illnesses. The way in which this is accomplished is through testing different types of homeopathic bionosodes on the VEGA Machine platform. Homeopathic remedies can be prepared from any substance, be it plant, animal, or mineral. In the case of the bionosode, a small portion of tissue from a diseased organ is ground up and used to prepare a homeopathic remedy. Because there are no physical molecules left in the final homeopathic remedy, only the energetic essence of the tissue and local pathogens remain. The absence of physical pathogens such as bacteria and viruses in the homeopathic preparation means that the bionosode is incapable of directly transmitting illness to a patient receiving this remedy. If the illness was caused by a particular bacterium or virus, then only its energetic signature remains in the bionosode.

When a particular bionosode induces a resonance reaction in the acupoint as measured by the VEGA Machine, it may be inferred that the cause of the patient’s illness has been uncovered. Various types of diseases originating from bacterial infections can be diagnosed utilizing the VEGA method. Bionosodes can be prepared from cultures of individual types of bacteria. For example, a bionosode exists for the Salmonella bacterium. The way in which a homeopathic VEGA practitioner might diagnose Salmonella food poisoning without obtaining blood tests or cultures is as follows:

Various bionosodes of suspected pathogens would be sequentially tested by placing them upon the metallic accessory table. If indeed the pathogen is Salmonella, placing a bionosode prepared from the Salmonella bacterium on the metal accessory table would produce a significant resonance reaction in the meridian electrical readout, with a resulting drop on the voltmeter of the VEGA Machine.

If a significant reaction occurs, it is confirmed by examining the acupoint’s reaction to particular homeopathic strengths of the bionosode in order to find the perfect amplitude of frequency match between patient and remedy. Having found the exact remedy strength, the bionosode could be given to the patient either as a pill, sublingual liquid, or intramuscular injection. The correct frequency match would be confirmed by the rapid resolution of the patient’s symptoms upon taking the homeopathic remedy.

WHAT CAN BE DIAGNOSED BY THE VEGA?

The Vegetative Reflex Test (VRT), or the VEGA bio-dermal testing is sensitive in this respect, and offers several decisive advantages:

 • Discovery of pathophysiologic processes that escape the standard clinical examination.
 • Determination of the existence of focal infections.
 • Determination of sub-clinical infections.
 • Pathological conditions in different quadrants of the body
 • Energetic- functional condition of different organs.
 • Condition of the immune system and of the immune- related tissues (spleen, thymus, etc.).
 • Quantity of available energy, weak, strong average.
 • Overall health condition
 • Constitutional factors.
 • Emotional stress and disturbances.
 • Insight into the basic pathogenetic patterns as well as causal relationships in form of causal chains and nets.
 • Monitoring of therapeutic progress with quick review of indications for medication.
 • Uncovering of potentially refractory side effects (for instance allergic reactions).

The VEGA VRT is an enrichment and enlargement of clinical diagnosis. It has the potential to uncover previously unsuspected dysregulations in advance of the clinical manifestation of disease so that preventive measures could be put in effect timely.

At the Da Vinci Holistic Health Centre, most clients undergo VEGA bio-dermal testing – a simple, non-intrusive diagnostic method which involves placing an electrode on acu-points of the body (usually fingers and toes). All the organs of the body can be checked for function, as well as allergies to foods, dust, pollens, drugs, etc. and anything else that is suspected. It is also possible to test whether drugs or natural substances will have side effects BEFORE actually taking the active substance. It is truly a wonderful and cost-effective way of quickly determining the function of most body organs and tissues, as well as understanding the genesis of the dysfunctions.

Dr. Georgiou has been using the VEGA Expert over the last 20 years and has received extensive training from VEGA’s headquarters in Schiltack, Germany as well as further training in the UK.

Contact us or book an appointment now.

VEGA bioresonance diagnostics

Διαδικτυακές διαβουλεύσεις με τον Dr. George

Σχετικές θέσεις

Αύγουστος 6, 2023

Η ινομυαλγία είναι μια χρόνια, παρεξηγημένη πάθηση που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο μυοσκελετικό πόνο, κόπωση και ευαισθησία. Προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κυρίως γυναίκες. Η ινομυαλγία είναι δύσκολο να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί λόγω της πολύπλοκης και πολυπαραγοντικής φύσης της. Ενώ η συμβατική ιατρική μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα, μια φυσική προσέγγιση στη διαχείριση της ινομυαλγίας μπορεί να προσφέρει μια πιο ολιστική και εξατομικευμένη λύση. Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει την ινομυαλγία, τις πιθανές αιτίες της και τις φυσικές προσεγγίσεις που προάγουν τη ζωή χωρίς πόνο. Κατανόηση της ινομυαλγίας Η ινομυαλγία είναι μια κατάσταση χρόνιου πόνου που επηρεάζει κυρίως τους μύες, τους τένοντες και τους συνδέσμους του σώματος. Το χαρακτηριστικό της σύμπτωμα είναι ο εκτεταμένος πόνος, που συχνά συνοδεύεται από κόπωση, διαταραχές του ύπνου και γνωστικές δυσκολίες, που συνήθως αποκαλούνται "ινομυαλγία". Η ακριβής αιτία της ινομυαλγίας παραμένει άγνωστη, αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι περιλαμβάνει έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως: Κεντρική ευαισθητοποίηση: Η ινομυαλγία περιλαμβάνει κεντρική ευαισθητοποίηση, μια κατάσταση όπου το κεντρικό νευρικό σύστημα γίνεται υπερβολικά ευαίσθητο στα σήματα πόνου, ενισχύοντας τις αισθήσεις πόνου. Ανισορροπίες νευροδιαβιβαστών: Διαταραχές στους νευροδιαβιβαστές, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, μπορεί να συμβάλλουν στα συμπτώματα της ινομυαλγίας. Γενετική: Μπορεί να υπάρχει γενετική προδιάθεση για ινομυαλγία, με το οικογενειακό ιστορικό της πάθησης να αποτελεί πιθανό παράγοντα κινδύνου. Σωματικό τραύμα και στρες: Σωματικοί τραυματισμοί, λοιμώξεις ή σημαντικό συναισθηματικό στρες μπορεί να πυροδοτήσουν ή να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της ινομυαλγίας. Φυσικές προσεγγίσεις για μια ζωή χωρίς πόνο Η φυσική προσέγγιση για τη διαχείριση της ινομυαλγίας επικεντρώνεται στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας, στην αντιμετώπιση των πιθανών εκλυτικών παραγόντων και στη μείωση του πόνου μέσω μη φαρμακευτικών μέσων. Ορισμένες βασικές φυσικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν: Θεραπείες νου-σώματος: Οι πρακτικές νου-σώματος, όπως ο διαλογισμός, η γιόγκα και το τάι τσι, μπορούν να ...

Irritable Bowel Syndrome
Αύγουστος 6, 2023

Κατανόηση του Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) Το ΣΕΕ είναι μια λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δομικές ανωμαλίες ή ειδικοί διαγνωστικοί δείκτες για την αναγνώριση της πάθησης. Αντ' αυτού, η διάγνωση βασίζεται σε συμπτώματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια που περιγράφονται σε κλινικές κατευθυντήριες γραμμές. Τα κύρια συμπτώματα του IBS περιλαμβάνουν: Κοιλιακό άλγος ή δυσφορία Φούσκωμα και διάταση Αλλοιωμένες συνήθειες του εντέρου (δυσκοιλιότητα, διάρροια ή εναλλαγή μεταξύ των δύο) Ανακούφιση των συμπτωμάτων μετά την κίνηση του εντέρου Είναι σημαντικό να αποκλειστούν άλλες γαστρεντερικές παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα πριν από τη διάγνωση του IBS. Το IBS ταξινομείται συχνά σε τρεις υποτύπους με βάση τις επικρατούσες συνήθειες του εντέρου: IBS με δυσκοιλιότητα (IBS-C), IBS με διάρροια (IBS-D) και μικτό IBS (IBS-M). Πιθανές αιτίες του IBS Η ακριβής αιτία του IBS παραμένει ασαφής και πιθανότατα περιλαμβάνει έναν συνδυασμό παραγόντων. Ορισμένες πιθανές αιτίες και εκλυτικοί παράγοντες του IBS περιλαμβάνουν: Άξονας έντερο-εγκέφαλος: Ο άξονας έντερο-εγκέφαλος παίζει καθοριστικό ρόλο στο IBS, όπου η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου διαταράσσεται, οδηγώντας σε μη φυσιολογική κινητικότητα και ευαισθησία του εντέρου. Ανισορροπία του μικροβιώματος: Μια ανισορροπία στο μικροβίωμα του εντέρου, την τεράστια κοινότητα μικροβίων στο έντερο, έχει συνδεθεί με τα συμπτώματα του IBS. Ευαισθησίες σε τρόφιμα: Ορισμένα άτομα με IBS μπορεί να έχουν ευαισθησίες σε ορισμένες τροφές, όπως η λακτόζη ή η γλουτένη, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα. Στρες και άγχος: Οι ψυχολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του στρες και του άγχους, μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του IBS. Φλεγμονή του εντέρου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο έντερο μπορεί να συμβάλλει στα συμπτώματα του IBS. Νατουροπαθητικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση του IBS Η νατουροπαθητική ιατρική είναι ένα ολιστικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που δίνει έμφαση στην ...

Female Infertility
Αύγουστος 2, 2023

Μαρτυρία ασθενούς με γυναικεία υπογονιμότητα - Περίπτωση 3, κυρία P, ηλικία 48 ετών Γυναικεία υπογονιμότητα Ιατρική διάγνωση: Η κ. P υπέφερε από γυναικολογικά προβλήματα για περισσότερα από 22 χρόνια και πονοκεφάλους για περισσότερα από 10 χρόνια. Είχε επισκεφθεί συνολικά 5 γυναικολόγους οι οποίοι δοκίμασαν αντισυλληπτικά χάπια, ενδοφλέβιες ορμονικές ενέσεις για τη διέγερση της ωορρηξίας και καλοήθη, ινωτικό ατροφικό πολύποδα του ενδομητρίου με ίνωση, ο οποίος αφαιρέθηκε χειρουργικά το 2000 με την πρόταση να υποβληθεί σε ολική υστερεκτομή την οποία αρνήθηκε. Έξι μήνες αργότερα έκανε D & C με ιστοπαθολογική ανάλυση που δεν βρήκε τίποτα παθολογικό. Οι ορμονικές αναλύσεις στο αίμα έδειξαν υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης που πιθανώς ήταν υπεύθυνες για την τριχοφυΐα στα χέρια και τα πόδια της. Πολυκυστικές ωοθήκες διαγνώστηκαν με υπερηχογράφημα το 1999, αλλά δεν δόθηκε καμία θεραπεία γι' αυτό. Η έκθεση της υπερηχογραφίας έγραφε: "Οι ωοθυλακιορρηξίες είναι πολύ μεγάλες: "Και οι δύο ωοθήκες έχουν πολλαπλές (τουλάχιστον 15 σε κάθε πλευρά) μικρές ωοθυλακικές κύστεις με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 5 mm. Η περίοδός της ήταν πολύ ακανόνιστη με κύκλους που κυμαίνονταν από 40-60 ημέρες. Υπέφερε επίσης από συχνές ημικρανίες και χρόνια κόπωση. Ολιστική διάγνωση: Η κ. Π. ήρθε σε μένα όχι τόσο για το πρόβλημα της στειρότητας, καθώς ήταν ήδη 47 ετών και καθώς προσπαθούσαν για πάνω από 25 χρόνια να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, είχε εγκαταλείψει κάθε πιθανότητα να μείνει έγκυος. Την απασχολούσε περισσότερο το αυξανόμενο βάρος της, ο υρσουτισμός (τριχοφυΐα στο σώμα) και οι πονοκέφαλοι που χειροτέρευαν και ήταν όλο και πιο συχνοί. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν μόνο μερικές εξετάσεις και ...

Ιούλιος 12, 2023

Συσκευή βιοσυντονισμού Bicom Αποκαλύπτοντας τη δύναμη της ενεργειακής θεραπείας Εισαγωγή Η συσκευή βιοσυντονισμού Bicom είναι ένα επαναστατικό εργαλείο που αξιοποιεί τις αρχές της θεραπείας βιοσυντονισμού για την προώθηση της επούλωσης και την αποκατάσταση της ισορροπίας στο σώμα. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες για να ανιχνεύσει και να εναρμονίσει τις ενεργειακές ανισορροπίες, παρέχοντας μια μη επεμβατική και ολιστική προσέγγιση της ευεξίας. Κατανόηση της θεραπείας βιοσυντονισμού Η θεραπεία βιοσυντονισμού βασίζεται στην αρχή ότι κάθε ζωντανός οργανισμός εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες και ότι οι συχνότητες αυτές μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου. Οι συσκευές βιοσυντονισμού έχουν σχεδιαστεί για να μετρούν και να αναλύουν αυτές τις συχνότητες ώστε να εντοπίζουν τις ανισορροπίες και να βοηθούν στην αποκατάσταση της βέλτιστης υγείας. Πώς λειτουργεί η συσκευή βιοσυντονισμού Bicom; Η συσκευή βιοσυντονισμού Bicom λειτουργεί ανιχνεύοντας και αναλύοντας τις ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες που εκπέμπει το σώμα. Ακολουθεί ο τρόπος λειτουργίας της: Ανάλυση και αξιολόγηση: Η συσκευή χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αισθητήρες και ηλεκτρόδια για τη μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων που εκπέμπει ο ασθενής. Αυτές οι συχνότητες αναλύονται στη συνέχεια για να εντοπιστούν ανισορροπίες, στρεσογόνοι παράγοντες και πιθανές υποκείμενες αιτίες προβλημάτων υγείας. Εναρμόνιση των συχνοτήτων: Μόλις εντοπιστούν οι ανισορροπίες, η συσκευή χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες για την εναρμόνιση και την εξισορρόπηση του ενεργειακού πεδίου του σώματος. Η συσκευή εκπέμπει διορθωτικές συχνότητες για να εξουδετερώσει τις διαταρακτικές συχνότητες που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση, βοηθώντας στην αποκατάσταση της φυσικής ισορροπίας του σώματος. Οφέλη της συσκευής βιοσυντονισμού Bicom Μη επεμβατική και ανώδυνη: Η συσκευή βιοσυντονισμού Bicom προσφέρει μια μη επεμβατική και ανώδυνη προσέγγιση στην αξιολόγηση και τη θεραπεία της υγείας. Δεν απαιτεί βελόνες ή σωματική παρέμβαση, καθιστώντας την κατάλληλη για άτομα όλων των ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και όσων ...

Ιούνιος 28, 2023

Πνευματική ψυχοθεραπεία Τι είναι η ποιμαντική ή η ψυχοθεραπεία με πνευματική εστίαση; Η ποιμαντική ή πνευματικά εστιασμένη ψυχοθεραπεία αναγνωρίζει την αναπόσπαστη σχέση μεταξύ της πνευματικότητας ενός ατόμου και της ψυχικής και συναισθηματικής του ευημερίας. Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει ψυχολογικές αρχές με πνευματικές πεποιθήσεις και πρακτικές για να υποστηρίξει τα άτομα στο ταξίδι της θεραπείας και της προσωπικής τους ανάπτυξης. Οφέλη της ψυχοθεραπείας με πνευματική εστίαση Ακολουθούν ορισμένα οφέλη της ποιμαντικής ή ψυχοθεραπείας με πνευματική εστίαση και της σύνδεσης νου-καρδιάς: Ενσωμάτωση των πνευματικών πεποιθήσεων: Η ποιμαντική ψυχοθεραπεία αναγνωρίζει τη σημασία των πνευματικών πεποιθήσεων του ατόμου και τις ενσωματώνει στη θεραπευτική διαδικασία. Με την ενσωμάτωση της πνευματικότητας στη θεραπεία, τα άτομα μπορούν να διερευνήσουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και την αίσθηση του σκοπού τους και να βρουν νόημα και καθοδήγηση μέσα στο πνευματικό τους πλαίσιο. Αυτό μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της ολότητας και να παρέχει ένα στέρεο θεμέλιο για την προσωπική ανάπτυξη. Ενισχυμένη συναισθηματική και νοητική ευημερία: Η πνευματικότητα μπορεί να προσφέρει στα άτομα μια πηγή δύναμης, ελπίδας και ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Με την αντιμετώπιση των πνευματικών ανησυχιών και την ενσωμάτωση πνευματικών πρακτικών, η ποιμαντική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να βρουν παρηγοριά, εσωτερική γαλήνη και συναισθηματική θεραπεία. Μπορεί να προσφέρει ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του στρες, της θλίψης και του τραύματος και να προάγει τη συναισθηματική ευημερία. Αυξημένη αυτογνωσία και αυτοαναστοχασμός: Η πνευματική εξερεύνηση περιλαμβάνει συχνά ενδοσκόπηση, αυτοαναστοχασμό και αυτογνωσία. Η ποιμαντική ψυχοθεραπεία ενθαρρύνει τα άτομα να εμβαθύνουν στον εσωτερικό τους κόσμο, εξετάζοντας τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις επιλογές ζωής τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη αυτογνωσία, βοηθώντας τα άτομα να αποκτήσουν εικόνα για τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές τους. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την προσωπική ανάπτυξη και μεταμόρφωση. Καλλιεργώντας τη σύνδεση μυαλού-καρδιάς: Η σύνδεση νου-καρδιάς αναγνωρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των γνωστικών διαδικασιών και των συναισθηματικών εμπειριών. ...

metabolic typing
Ιούνιος 24, 2023

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ξεκλείδωμα της βέλτιστης υγείας με τον Μεταβολικό Τύπο: Η μεταβολική τυποποίηση είναι μια εξατομικευμένη προσέγγιση της διατροφής και της υγείας που αναγνωρίζει τις μοναδικές βιοχημικές ανάγκες κάθε ατόμου. Με την κατανόηση του μεταβολικού τύπου ενός ατόμου, η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη βελτιστοποίηση της υγείας παρέχοντας προσαρμοσμένες διατροφικές συστάσεις και στρατηγικές τρόπου ζωής.Κατανόηση της μεταβολικής τυποποίησηςΗ μεταβολική τυποποίηση βασίζεται στην αρχή ότι τα άτομα έχουν ξεχωριστά μεταβολικά προφίλ, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το σώμα τους επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα θρεπτικά συστατικά. Αναγνωρίζει ότι οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις και ότι μια προσέγγιση που ταιριάζει σε όλους μπορεί να μην αποφέρει βέλτιστα αποτελέσματα. Η μεταβολική τυποποίηση συμβάλλει στον προσδιορισμό του μεταβολικού τύπου ενός ατόμου και παρέχει εξατομικευμένες οδηγίες για τη διατροφή, την άσκηση και τις προσαρμογές του τρόπου ζωής.Πλεονεκτήματα της μεταβολικής τυποποίησης: Εξατομικευμένη διατροφή: Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεταβολικής τυποποίησης είναι η δυνατότητα προσαρμογής των διατροφικών συστάσεων στις μοναδικές μεταβολικές ανάγκες του ατόμου. Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες τροφές επηρεάζουν το μεταβολισμό ενός ατόμου, η μεταβολική τυποποίηση βοηθά στον προσδιορισμό των βέλτιστων αναλογιών μακροθρεπτικών συστατικών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη) για κάθε άτομο. Αυτή η εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση προάγει την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών, την παραγωγή ενέργειας και τη συνολική μεταβολική ισορροπία: Με την ευθυγράμμιση των διατροφικών επιλογών με τον μεταβολικό τύπο ενός ατόμου, η μεταβολική τυποποίηση στοχεύει στην ενίσχυση των επιπέδων ενέργειας και ζωτικότητας. Όταν τα άτομα καταναλώνουν τροφές που είναι κατάλληλες για το μεταβολισμό τους, το σώμα τους μπορεί να μετατρέψει αποτελεσματικά τα θρεπτικά συστατικά σε αξιοποιήσιμη ενέργεια, οδηγώντας σε αυξημένη ζωτικότητα, βελτιωμένη σωματική απόδοση και μειωμένο αίσθημα κόπωσης: Μεταβολική τυποποίηση λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ του μεταβολισμού και της σύστασης του σώματος. Με την κατανόηση του μεταβολικού τύπου ενός ατόμου, μπορούν να γίνουν συστάσεις ...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elΕλληνικά